SZAKMAI HÍREK

Olvassa el és véleményezze szakmai híreinket.

A tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására.

A támogatás célja:

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő háziorvosok és fogorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos háziorvosi és fogorvosi ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi és fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő végzése érdekében.

A tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására a 2017-es évben összesen

1.250.000.000,- Ft

forrás áll rendelkezésre, amely magában foglalja a nyertes pályázók részére folyósított nettó támogatási összegeken túl az ezek után fizetendő adó- és járulékterheket is.

A támogatási igény formája: pályázat.

A pályázat típusa: nyílt pályázat.

Elnyerhető támogatási összegek:

 • legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 12.000.000,- Ft,
 • legalább 24 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 14.000.000,- Ft,
 • legalább 36 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 16.000.000,- Ft,
 • legalább 48 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 18.000.000,- Ft,
 • legalább 60 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 20.000.000,- Ft.

A támogató megnevezése: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

1. A pályázat kiírásának jogszabályi alapja:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdése.

2. Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább 6 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. Feltétel továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követő 3 hónapon belül – de legkésőbb 2017. november 30-ig – a pályázott háziorvosi/fogorvosi szolgálatra a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést (továbbiakban: finanszírozási szerződés) köt, vagy közalkalmazott háziorvos/fogorvos esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejön.

A betöltésre kerülő háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia

 • felnőtt és vegyes körzet esetén: 1.000 főt,
 • gyermek körzet esetén: 500 főt.

A betöltésre kerülő fogorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia

 • felnőtt és vegyes körzet esetén: 1.800 főt,
 • gyermek körzet esetén: 1600 főt.

Amennyiben a pályázaton nyertes háziorvos/fogorvos a 6 éves időtartamban nem végez a nyertes pályázatban megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, a NEAK a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a pályázaton nyertes orvos köteles a kifolyósított támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás kifolyósításától számított, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatát – egy összegben – a NEAK részére visszafizetni. A visszafizetési
kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség áll fenn.

További feltételek:

 • a pályázó a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal,
 • a pályázó nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt,
 • a pályázó büntetlen előéletű,
 • pozitív pályázati eredményhirdetést követően támogatási és finanszírozási szerződés megkötése, vagy közszolgálati jogviszony létesítése,
 • pozitív pályázati eredményhirdetést követően a pályázó közjegyzői okiratban foglalt nyilatkozata a visszafizetési kötelezettség teljesítésére,
 • összeférhetetlenség okán nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban
  1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó,
  2. kizárt közjogi tisztségviselő,
  3. az 1)-2) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult személy nevét és adatait,
- a betölteni kívánt háziorvosi/fogorvosi szolgálat pontos címét,
- a háziorvosi/fogorvosi szolgálat betöltésének tervezett időpontját,
- a pályázaton elnyert támogatási összeg jövőbeni felhasználásának tervét.
A pályázó a pályázatot az 1. számú melléklet szerinti formában köteles benyújtani (a Pályázat letölthető: www.neak.gov.hu)

4. A pályázathoz csatolandó dokumentumok/nyilatkozatok:

4.1. a pályázó 2. számú melléklet szerinti nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásáról (a nyilatkozat letölthető: www.neak.gov.hu),

4.2. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal igazolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor nem rendelkezett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal,

4.3. a betölteni kívánt háziorvosi/fogorvosi körzetet fenntartó önkormányzat szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót háziorvosként/fogorvosként alkalmazza, vagy a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 6 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést köt,

4.4. a Magyar Orvosi Kamara által a pályázó érvényes tagsága tárgyában kiállított igazolása,

4.5. a pályázó képzettségét igazoló dokumentumok másolati példányai,

4.6. a pályázó szakmai önéletrajza,

4.7. a pályázó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

4.8. a pályázó összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállására, vagy hiányára vonatkozó nyilatkozata (nyilatkozat nyomtatványa letöltető: www.kozpenzpalyazat.gov.hu),

4.9. érintettség fennállása esetén a pályázó érintettségéről szóló közzétételi kérelem (nyilatkozat nyomtatványa letöltető: www.kozpenzpalyazat.gov.hu). Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor

 • a) döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
 • b) kizárt közjogi tisztségviselő,
 • c) az a)-b) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója, köteles e körülménynek (érintettségnek) a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg kezdeményezni. (a közzétételi kérelem letölthető: www.kozpenzpalyazat.gov.hu). Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a döntés meghozatala előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

A nyilatkozatokat a teljes bizonyító erejű magánokiratiság feltételeinek megfelelően kell benyújtani.

5. A pályázat benyújtási határideje:

folyamatos, legkésőbb 2017. október 15-ig. A pályázat benyújtásának határideje szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít.

6. A pályázat benyújtásának helye:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Általános Finanszírozási Főosztály (1139 Budapest, Váci út 73/a). Kapcsolattartó: Pál László (háziorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2144; Varga Judit (fogorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2146; e-mail: finanszirozas@neak.gov.hu

7. A pályázat benyújtásának módja:

a pályázati anyagot kettő példányban, annak valamennyi oldalát a pályázó eredeti aláírásával ellátva, zárt borítékban postai úton kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni „Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat” elnevezést.

8. A benyújtott pályázatok bontása:

A pályázati dokumentáció bontása a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályán folyamatosan történik, ahol a pályázatok alaki szempontból kerülnek ellenőrzésre. Az OTH által delegált 2 és a
NEAK által delegált 3 tagból álló bírálóbizottság elé csak az alakilag hiánytalan pályázatok kerülnek.

9. Hiánypótlás:

A bontás során esetlegesen megállapított hiányosságokról a NEAK írásbeli értesítést küld a pályázó
részére, aki az értesítés kézhezvételét követő 7 napon belül köteles pótolni a hiányzó
dokumentumokat.

10. A pályázat elbírálásának határideje:

a pályázatok benyújtásának sorrendjében folyamatos, a benyújtást követő 60 napon belül.

11. A pályázat eredményhirdetése:

A pályázat eredményéről a NEAK minden pályázót írásban értesít, az elbírálást követő 14 napon belül. A pályázat nyerteseinek végleges listáját a NEAK honlapján, továbbá az Egészségügyi
Közlönyben kell közzétenni.

Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek benyújtója a pályázaton – a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a benyújtott pályázatban foglaltak nem felelnek meg a pályázati feltételeknek,
 • a pályázó a pályázatot nem a jelen pályázati kiírásban ismertetett tartalmú és formájú

nyilatkozatok és dokumentumok benyújtásával küldte meg,

 • a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,
 • a pályázat benyújtására, illetve a hiánypótlásra a megjelölt határidőn túl került sor,
 • a pályázó kettő vagy több körzetre nyújtja be pályázatát.

Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

- a megadott határidőre egyetlen pályázati anyag sem érkezik be,
- a támogatási szerződés vagy a finanszírozási szerződés megkötésére 2017. december 15-ig egyetlen körzet vonatkozásában sem kerül sor.

12. A támogatási szerződés megkötése:

A támogatási szerződés megkötésére a háziorvosi/fogorvosi szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződéssel egyidejűleg kerül sor a nyertes pályázó és a NEAK között. Amennyiben ugyanazon betölteni kívánt háziorvosi/fogorvosi körzetre több pályázó nyújtott be érvényes pályázatot és a benyújtás sorrendje szerint nyertesnek hirdetett pályázó visszalép, a támogatási és finanszírozási szerződés a benyújtási sorrend szerint következő, érvényes pályázatot benyújtóval megköthető.

A támogatási szerződés az adott háziorvosi/fogorvosi szolgálat díjazására vonatkozó finanszírozási szerződéssel egyidejűleg lép hatályba. A támogatási összeg kifizetése egy összegben történik a betöltésre kerülő háziorvosi/fogorvosi szolgálatra járó első havi finanszírozási díj kiutalásával egyidejűleg, de legkésőbb 2017. december 20-ig, a pályázó által megadott bankszámlaszámra.

13. A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Egészségügyi Közlöny
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapja

Budapest, 2017. március 6.

 

Helyettesítés.hu

Amennyiben Ön praxist kínál, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kereső kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön praxist keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kínáló kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön helyettesítő háziorvost keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy helyettesítő kollégái megtalálják és megkeressék Önt.