SZAKMAI HÍREK

Olvassa el és véleményezze szakmai híreinket.

Háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatása

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására.

A támogatás célja:

Praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok részére a praxisjog megvásárlásához vissza nem térítendő támogatás nyújtása a háziorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz. A praxisjogukat értékesíteni kívánó háziorvosok pótlása, annak érdekében, hogy a betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen, a lakosság folyamatos háziorvosi ellátása biztosított legyen, így a háziorvosi ellátás magasabb színvonalon működjön.

A tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására a 2017-es évben összesen

1.250.000.000,- Ft

forrás áll rendelkezésre, amely jelen pályázat esetében az alábbiakra nyújt fedezetet:

Az önálló orvosi tevékenységet egyéni vállalkozóként folytató háziorvos jogosult a praxisjog vételárának költségként (egyösszegű értékcsökkenési leírásként) való elszámolására. Bármely más működési forma esetén a támogatási összeg a pályázó magánszemély egyéb jövedelmének minősül, így a támogatás összege után 15 % mértékű személyi jövedelemadó és 22 % mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség keletkezik. A leírtak alapján egyéni vállalkozó háziorvos esetén az NEAK a támogatást nettó összegben állapítja meg és folyósítja a nyertes pályázó részére. Minden más működési forma esetén a támogatás összege bruttó (a 15 % mértékű személyi jövedelemadó összegével növelt) összegben kerül megállapításra, kifolyósításra azonban ez esetben is a támogatás nettó összege kerül, mivel a 15 % személyi jövedelemadót a NEAK – adóelőlegként – a támogatás összegéből levonja és erről az igazolást a pályázó részére kiállítja. A 22 % mértékű egészségügyi hozzájárulás-kifizetési kötelezettség az NEAK-ot terheli.

A támogatási igény formája: pályázat.

A pályázat típusa: nyílt pályázat.

Az elnyerhető támogatási összeg maximum 4.000.000,- Ft, azzal, hogy a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázott összegnek csak egy részét ítélje meg támogatásként.
A támogató megnevezése: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

1. A pályázat kiírásának jogszabályi alapja:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet) 18/A. § (2) bekezdése.

2. Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a pályázat kiírását megelőző két éven belül háziorvosi praxisjoggal nem rendelkezett, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. Feltétel továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követően – legkésőbb 2017. november 30-ig – az adott praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálatra a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést (továbbiakban: finanszírozási szerződés) köt, vagy közalkalmazott háziorvos esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejön.
Pályázni a jelen pályázat kiírását követően megvásárolt/megvásárolni kívánt praxisjog támogatására lehet, amennyiben a pályázó:

 • elhunyt háziorvos örökösétől, vagy
 • 57 éves kornál idősebb háziorvostól vásárol praxisjogot, vagy
 • a pályázó olyan háziorvostól vásárol praxisjogot, mely az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján nem alkalmas háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység végzésére.

A megvásárolt praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia

 • felnőtt és vegyes körzet esetén a 800 főt,
 • gyermek körzet esetén a 400 főt.

Amennyiben a pályázaton nyertes orvos a 4 éves időtartamban nem végez a pályázatban megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, vagy a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül és az ott megjelölt módon nem igazolja, hogy a kifolyósított támogatást maradéktalanul a praxisjog vételárának/vételárhátralékénak kiegyenlítésére fordította, az NEAK a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a pályázaton nyertes orvos köteles a kifolyósított támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás kifolyósításától számított, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatát – egy összegben – a NEAK részére visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség áll fenn.

A nyertes pályázó a támogatási összeget a kifolyósítástól számított 90 naptári napon belül köteles a praxisjog vételárának/vételárhátralékának kiegyenlítésére fordítani. E tényt köteles a támogatási összeg eladó részére történő kifizetésétől számított 30 naptári napon belül a NEAK-nak az eladó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – nyilatkozatával igazolni.

További feltételek:

 • a pályázó nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt,
 • a pályázó büntetlen előéletű,
 • pozitív pályázati eredményhirdetést követően támogatási és finanszírozási szerződés megkötése, vagy közszolgálati jogviszony létesítése,
 • pozitív pályázati eredményhirdetést követően a pályázó közjegyzői okiratban foglalt nyilatkozata a visszafizetési kötelezettség teljesítésére,
 • összeférhetetlenség okán nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban
 1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó,
 2. kizárt közjogi tisztségviselő,
 3. az 1)-2) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó háziorvosi tevékenység végzésére jogosult személy nevét és adatait,
- a megvásárolt/megvásárlásra kerülő praxisjoggal ellátni kívánt háziorvosi szolgálat pontos címét,
- a szolgálatban történő orvosi tevékenység tervezett kezdési időpontját,
A pályázó a pályázatot az 1. számú melléklet szerinti formában köteles benyújtani (a Pályázat letölthető: www.neak.gov.hu)

4. A pályázathoz csatolandó dokumentumok/nyilatkozatok:

4.1. a pályázó 2. számú melléklet szerinti nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásáról (a nyilatkozat letölthető: www.neak.gov.hu),

4.2. a praxisjog vásárlására vonatkozó, a pályázati kiírást követően kötött adásvételi szerződés vagy előszerződés, melynek tartalma szerint a praxisjog vételára, vagy a vételárhátralék összege eléri a pályázott támogatás összegét,

4.3. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, mint praxiskezelő igazolása arról, hogy a pályázó a pályázat kiírását megelőző két éven belül nem rendelkezett az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal,

4.4. a megvásárolt praxisjoggal ellátni kívánt háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót háziorvosként alkalmazza, vagy a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 4 éves időtartamra feladatellátási szerződést köt,

4.5. a Magyar Orvosi Kamara által a pályázó érvényes tagsága tárgyában kiállított igazolás,

4.6. a pályázó képzettségét igazoló dokumentumok másolati példányai,

4.7. a pályázó szakmai önéletrajza,

4.8. a pályázó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

4.9. a pályázó összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállására, vagy hiányára vonatkozó nyilatkozata (nyilatkozat nyomtatványa letölthető: www.kozpenzpalyazat.gov.hu)

4.10. érintettség fennállása esetén a pályázó érintettségéről szóló közzétételi kérelem (nyilatkozat nyomtatványa letölthető: www.kozpenzpalyazat.gov.hu)

Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor

 1. döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
 2. kizárt közjogi tisztségviselő,
 3. az 1)-2) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója,

köteles e körülménynek (érintettségnek) a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg kezdeményezni. (a közzétételi kérelem letölthető: www.kozpenzpalyazat.gov.hu).
Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a döntés meghozatala előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

A nyilatkozatokat a teljes bizonyító erejű magánokiratiság feltételeinek megfelelően kell benyújtani.

5. A pályázat benyújtási határideje:

folyamatos, legkésőbb 2017. október 15-ig. A pályázat benyújtásának határideje szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít.

6. A pályázat benyújtásának helye:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Általános Finanszírozási Főosztály (1139 Budapest, Váci út 73/a). Kapcsolattartó: Pál László (háziorvosi ellátás), tel.: 06-1/350-2001/2144; Falusi Zsófia, tel.: 06-1/350-2001/2148; e-mail: finanszirozas@neak.gov.hu

7. A pályázat benyújtásának módja:

a pályázati anyagot kettő példányban, annak valamennyi oldalát a pályázó eredeti aláírásával ellátva, zárt borítékban postai úton kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „Háziorvosi praxisjog vásárlása pályázat” elnevezést.

8. A benyújtott pályázatok bontása:

A pályázati dokumentáció bontása az NEAK Általános Finanszírozási Főosztályán folyamatosan történik, ahol a pályázatok alaki szempontból kerülnek ellenőrzésre. Az OTH által delegált 2 és az NEAK által delegált 3 tagból álló bírálóbizottság elé csak az alakilag hiánytalan pályázatok kerülnek.

9. Hiánypótlás:

A bontás során esetlegesen megállapított hiányosságokról az NEAK írásbeli értesítést küld a pályázó részére, aki az értesítés kézhezvételét követő 7 napon belül köteles pótolni a hiányzó dokumentumokat.

10. A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatok benyújtásának sorrendjében folyamatos a rendelkezésre álló támogatási összeg kimerüléséig, a benyújtást követő 60 napon belül.

11. A pályázat eredményhirdetése:

A pályázat eredményéről az NEAK minden pályázót írásban értesít, az elbírálást követő 14 napon belül. A pályázat nyerteseinek végleges listáját az NEAK honlapján, továbbá az Egészségügyi Közlönyben kell közzétenni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a benyújtott pályázatban foglaltak nem felelnek meg a pályázati feltételeknek,
 • a pályázó a pályázatot nem a jelen pályázati kiírásban ismertetett tartalmú és formájú nyilatkozatok és dokumentumok benyújtásával küldte meg,
 • a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,
 • a pályázat benyújtására illetve a hiánypótlásra a megjelölt határidőn túl került sor,
 • a pályázó kettő vagy több körzetre nyújtja be pályázatát.

Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

 • a megadott határidőre egyetlen pályázati anyag sem érkezik be,
 • a támogatási szerződés vagy a finanszírozási szerződés megkötésére 2017. december 15-ig egyetlen háziorvosi szolgálat vonatkozásában sem kerül sor.

12. A támogatási szerződés megkötése:

A támogatási szerződés megkötésére a háziorvosi szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződéssel, közalkalmazott háziorvos esetén az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés módosításával egyidejűleg kerül sor a nyertes pályázó és az NEAK között. A támogatási szerződés az adott háziorvosi szolgálat díjazására vonatkozó finanszírozási szerződéssel, illetve annak módosításával egyidejűleg lép hatályba.

A támogatási összeg kifizetése egy összegben történik a megvásárolt praxisjoggal ellátott háziorvosi szolgálatra járó első havi finanszírozási díj kiutalásával egyidejűleg, de legkésőbb 2017. december 20-ig, a pályázó által megadott bankszámlaszámra.

13. A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Egészségügyi Közlöny
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapja

Budapest, 2017. március 6.

Helyettesítés.hu

Amennyiben Ön praxist kínál, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kereső kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön praxist keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kínáló kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön helyettesítő háziorvost keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy helyettesítő kollégái megtalálják és megkeressék Önt.